Werkloosheidsuitkeringen

Als u in een ander EU-land hebt gewerkt en daar sociale bijdragen hebt betaald, kunt u in België een werkloosheidsuitkering krijgen. Hier vindt u de voorwaarden en formaliteiten die u moet vervullen om in aanmerking te komen.

Let op: in België kunt u geen aanspraak maken op een werkloosheidsuitkering voor de periode waarin u als zelfstandige hebt gewerkt. De info over de werkloosheidsuitkering geldt dus enkel voor werknemers in loondienst.

Voorwaarden toepasbaar voor alle werknemers

Om werkloosheidsuitkeringen te kunnen genieten, dient u:

 • Een minimumaantal dagen (tussen 312 en 624 dagen) gewerkt te hebben gedurende een bepaalde periode (van 21 tot 42 maanden) naargelang uw leeftijd,
 • Zonder loon zijn wegens omstandigheden onafhankelijk van uw wil en een voltijdse dienstbetrekking verloren hebben,
 • Arbeidsgeschikt te zijn en beschikbaar te zijn voor de arbeidsmarkt;
 • Ingeschreven te zijn als werkzoekende bij de bevoegde gewestelijke dienst voor arbeidsbemiddeling (FOREM, VDAB of Actiris) en bereid te zijn een passende dienstbetrekking te aanvaarden of een voorgestelde opleiding te volgen;
 • Zelf actief een nieuwe dienstbetrekking te zoeken en mee te werken aan de begeleidende acties en voorgestelde opleidingen die worden aangeboden door de dienst voor arbeidsbemiddeling. Via individuele gesprekken worden uw inspanningen om weer deel uit te maken van de arbeidsmarkt geëvalueerd. In geval van onvoldoende inspanningen kan de betaling van uw uitkeringen geschorst worden;
 • De pensioenleeftijd (65 jaar) nog niet bereikt te hebben;
 • Uw gewoonlijke verblijfplaats in België te hebben.

Specifieke voorwaarden voor de werknemers uit het buitenland

Indien u in het buitenland gewerkt heeft alvorens naar België te komen:

 • De arbeidsuren moeten uitgevoerd zijn in een land waarmee België een overeenkomst gesloten heeft (dit wil zeggen de EU + bepaalde andere landen, terug te vinden in het infoblad T31 op de website van de RVA).
 • Het werk in het buitenland moet gevolgd worden door minstens drie maanden arbeid in het kader van de Belgische sociale zekerheid. Opgelet: dit betreft niet de werknemers die aangesloten zijn bij de overzeese sociale zekerheid.

Om meer te weten over de voorwaarden werkloosheidsuitkeringen in België te ontvangen, raadpleeg het infoblad T31 op de website van de RVA.

Stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag (SWT)

In België zorgt het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag (SWT) ervoor dat bepaalde oudere werknemers een bijkomende vergoeding kunnen krijgen bovenop de werkloosheidsuitkeringen. Indien u in het buitenland gewerkt heeft alvorens naar België te komen, dan kan uw loopbaan in rekening genomen worden voor de berekening van de vergoeding, volgens de voorwaarden aangehaald in “Specifieke voorwaarden voor de werknemers uit het buitenland”.

Meer weten? Raadpleeg het infoblad T149 op de website van de RVA.

Dien uw aanvraag voor werkloosheidsuitkeringen in bij de Hulpkas voor Werkloosheidsuitkeringen (HVW) of bij een vakbond, door hen het ingevulde en ondertekende C109-formulier op te sturen.

Bepaalde documenten dienen toegevoegd te worden bij uw aanvraag;

 • Indien u gewerkt heeft in een land van de Europese Unie, IJsland, Noorwegen of Zwitserland: een Europees U1-document (of E301) ingevuld door de bevoegde buitenlandse instelling. Indien u niet over dit document beschikt, contacteer dan de RVA die rechtstreeks de informatie zal opvragen bij het betrokken land.
 • Indien u in een ander land gewerkt heeft: uw contract of attest van uw werkgever waarop de arbeidsperiode, uurrooster, vergoeding, aard van het geleverde werk en de reden voor de stopzetting van de tewerkstelling vermeld worden.

Duur

De duur van de uitkeringen is in principe onbeperkt in de tijd. Het bedrag van de uitkeringen neemt echter geleidelijk af naargelang de duur van de werkloosheid en het beroepsverleden van de werknemer. De huidige minimumuitkeringen blijven gegarandeerd. 

Opgelet! De werkloosheidsuitkering kan verminderd of zelfs tijdelijk geschorst worden indien u uw verplichtingen niet nakomt, namelijk daadwerkelijk een betrekking zoeken en een eventueel actieplan volgen dat voor u opgesteld is.

Bedrag

Het bedrag van de uitkeringen hangt af van:

 • Het laatst ontvangen loon,
 • De gezinssituatie vanaf het tweede jaar werkloosheid,
 • Uw beroepsverleden,
 • De duurtijd van uw werkloosheid.
   

De Rijksdienst voor Arbeidsvoorzieningen (RVA)

In geval van vragen over werken in België, maar ook voor vragen over werkloosheid en werkloosheidsuitkeringen, kunt u de Rijksdienst voor Arbeidsvoorzieningen contacteren:

De uitbetalingsinstellingen

Hulpkas voor Werkloosheidsuitkeringen (HVW):

 • Adres (hoofdbestuur): Brabantstraat 62 - 1210 Brussel
 • Telefoon: +32 (0)2 209 13 13
 • Website: www.hvw-capac.fgov.be

Algemeen Belgisch Vakverbond (ABVV)

 • Adres (hoofdbestuur): Hoogstraat 42 - 1000 Brussel
 • Telefoon: +32 (0)2 506 82 11
 • Website: www.abvv.be

Algemene Centrale der Liberale Vakverbonden van België (ACLVB)

 • Adres (hoofdbestuur): Haachtsesteenweg 579 - 1031 Brussel
 • Telefoon: +32 (0)2 246 31 11
 • Website: www.aclvb.be

Algemeen Christelijk Vakverbond (ACV)

 • Adres (hoofdbestuur): Koning Albertlaan 95 - 9000 Gent
 • Telefoon: +32 (0)9 222 57 51
 • Website: www.hetacv.be