Detachering van werknemers in België

Een buitenlandse onderneming kan in België tijdelijk werknemers tewerkstellen. Dat is een zogenaamde detachering. In dat geval moet de onderneming rekening houden met bepaalde Belgische arbeidsvoorwaarden en formaliteiten.

Een onderneming die in het buitenland gevestigd is, kan haar werknemers naar België detacheren, met andere woorden de werknemers tijdelijk tewerkstellen in België. Tijdens de detachering moet de werkgever bepaalde Belgische arbeidsvoorwaarden naleven.

Onder detachering verstaat men de situatie van een werknemer die in België tijdelijk arbeidsprestaties verricht en die ofwel gewoonlijk werkt op het grondgebied van een of meer andere landen dan België, ofwel is aangeworven in een ander land dan België.

Onder werknemer verstaat men de loontrekkende werknemer. Het gaat om personen die op basis van een overeenkomst tegen loon arbeidsprestaties verrichten onder het gezag van de onderneming die hen detacheert. De arbeidsverhouding tussen de buitenlandse onderneming die detacheert en de gedetacheerde werknemer moet voorafgaand aan de detachering reeds bestaan en moet behouden blijven gedurende het verloop van de detachering.

Bij detachering naar België moeten bepaalde formaliteiten worden vervuld.

Toegang tot de arbeidsmarkt (arbeidskaart)

De toekenning en de afgifte van de arbeidskaarten vallen onder de bevoegdheid van de Belgische regio’s.

Toegang tot het territorium en verblijf

Als de gedetacheerde werknemer de nationaliteit heeft van een land waarvan de onderdanen onderworpen zijn aan de visumplicht, moet die werknemer het visum hebben vooraleer naar België te komen.

De gedetacheerde werknemer moet zich melden bij het gemeentebestuur van de plaats waar hij verblijft.

Meer informatie vindt u op de pagina Toegang tot het territorium en verblijf op de website van de Federale Overheidsdienst (FOD) Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal overleg.

LIMOSA-melding

De buitenlandse werkgever die werknemers in België detacheert of zijn mandataris moet een zogenaamde Limosa-melding doen via de onlinedienst op de pagina Limosa van de website Working in Belgium. De melding moet gebeuren voordat de werknemers in België tewerkgesteld worden.

De Limosa-melding bevat bepaalde vermeldingen over de werknemer, de werkgever (arbeidsplaats, duur van de detachering, werkroosters enzovoort) en de verbindingspersoon die werd aangewezen door de werkgever.

Iedereen die niet onderworpen is aan de Belgische sociale zekerheid, en die tijdelijk of deeltijds in België komt werken, moet zo’n meldingsbewijs kunnen voorleggen. Zonder dit bewijs loopt u het risico op strafrechtelijke en administratieve sancties.

Sommige categorieën van personen zijn vrijgesteld van een Limosa-melding, bijvoorbeeld kunstenaars, diplomaten, werknemers in de sector van het internationaal transport, deelnemers aan een wetenschappelijk congres,...

Meer informatie over de verplichte Limosa-melding vindt u op de Limosa-pagina van de website Working in Belgium of via het contactcenter Limosa op het nummer +32 (0)2 788 51 57 of via e-mail: limosa@eranova.fgov.be.

Verbindingspersoon

Een werkgever die werknemers in België detacheert, moet aan de Belgische arbeidsinspectie de gegevens van een verbindingspersoon meedelen.

Meer informatie over deze procedure vindt u op de pagina Mededeling van de inlichtingen betreffende de verbindingspersoon op de website van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg.

Documenten op verzoek van de Belgische arbeidsinspectie

De Belgische arbeidsinspectie kan onder bepaalde voorwaarden aan de onderneming die werknemers in België detacheert, vragen om de documenten van het land van herkomst te bezorgen die vergelijkbaar zijn met de Belgische sociale documenten inzake loon, evenals andere documenten bedoeld in de Belgische wet van 5 maart 2002 betreffende de arbeids-, loon- en tewerkstellingsvoorwaarden in geval van detachering van werknemers in België en de naleving ervan.

Meer informatie over deze documenten vindt u op de pagina Te bezorgen documenten op verzoek van de Belgische arbeidsinspectie op de website van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg.

A1-attest toepasselijke wetgeving

Als een werknemer in een andere lidstaat gaat werken is een A1-attest of Certificate of Coverage nodig dat aangeeft in welk land de werknemer socialezekerheidsbescherming geniet.

Voor uw niet-Belgische werknemers vraagt u de A1-attesten aan bij uw lokale socialezekerheidsinstelling.

De werkgever die werknemers naar België detacheert, kan gedurende 12 maanden vrijgesteld worden van het bezorgen van bepaalde documenten. Welke documenten dat zijn, kunt u nagaan op de pagina over de vrijstelling van bepaalde sociale documenten op de website van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg.

Duurt de detachering langer dan twaalf maanden? Dan kan de werkgever - voor 6 maanden - uitgezonderd worden van de verplichting om bijkomende Belgische arbeidsvoorwaarden toe te passen volgens de bijzondere regeling die normaal gezien geldt. Om deze uitzondering te verkrijgen moet de werkgever een gemotiveerde kennisgeving bezorgen aan de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal overleg.

Meer informatie over de gemotiveerde kennisgeving als de detachering langer dan twaalf maanden duurt, vindt u op de pagina Gemotiveerde kennisgeving op de website van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg

Het Belgische verbindingsbureau is het eerste aanspreekpunt voor buitenlandse werkgever die werknemers in België willen detacheren. Het verbindingsbureau licht werkgevers en de gedetacheerde werknemers in over het arbeidsrecht en verwijst hen zonodig door naar de bevoegde diensten.

Meer informatie over de algemene voorwaarden van detachering in België vindt u op de pagina Detachering van de website van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg

FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg

Algemene Directie Individuele Arbeidsbetrekkingen