Invaliditeitsuitkeringen

Wanneer officieel vastgesteld wordt dat u langer dan een jaar niet kunt werken, wordt u invalide verklaard. De periode van invaliditeit begint dus vanaf het tweede jaar van uw arbeidsongeschiktheid.

Als werknemer moet u eerst bij een ziekenfonds aangesloten zijn. In België betalen ziekenfondsen de tegemoetkomingen en uitkeringen voor geneeskundige zorgen. Meer informatie vindt u op de pagina Aansluiten bij een ziekenfonds op de website van het Instituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering (RIZIV).

Verder moet u:

  • 180 dagen hebben gewerkt over een periode van een jaar. Bepaalde perioden van inactiviteit, bijvoorbeeld als gevolg van betaald verlof of ziekte, worden beschouwd als arbeidsdagen;
  • de minimale sociale bijdragen hebben betaald;
  • minstens een jaar erkend arbeidsongeschikt zijn.

Als zelfstandige moet u aan de volgende voorwaarden voldoen:

  • u moet een wachttijd van 6 maanden hebben volbracht of van die wachttijd zijn vrijgesteld;
  • u moet kunnen bewijzen dat u in een referentieperiode voorafgaand aan uw arbeidsongeschiktheid genoeg sociale bijdragen hebt betaald om recht te hebben op een uitkering;
  • er mag geen onderbreking zijn van meer dan dertig dagen tussen de begindatum van uw arbeidsongeschiktheid en het laatste kwartaal (of gelijkwaardige periode) waarvoor u sociale bijdragen hebt betaald of waarvoor u vrijgesteld was van sociale bijdragen;
  • u moet minstens een jaar erkend arbeidsongeschikt zijn.

De Geneeskundige raad voor invaliditeit (GRI) van het RIZIV beslist over de erkenning van de invaliditeit en over de verdere verlengingen. De raad baseert zich daarvoor op een verslag van de adviserende arts van het ziekenfonds van de werknemer.

Deze beoordeling gebeurt automatisch tegen het einde van het eerste ziektejaar. U moet dus zelf geen aanvraag indienen.

Een invaliditeitsuitkering wordt maximaal uitgekeerd tot het einde van de maand waarin u de pensioengerechtigde leeftijd bereikt.

Zij wordt voor die datum beëindigd wanneer:

  • u niet langer als invalide wordt beschouwd door de adviserend arts van het ziekenfonds of de Geneeskundige Raad voor Invaliditeit van het RIZIV;
  • u opnieuw het werk hervat of u zich inschrijft als gecontroleerd werkloze;
  • bij overlijden.

Bedrag

Als werknemer wordt het bedrag van de uitkering berekend aan de hand van uw gezinssituatie en het loon dat u verdiende op het moment dat u uw beroepsactiviteit wegens een ongeval of ziekte hebt stopgezet.

De vergoeding per dag mag niet lager zijn dan een jaarlijks vastgelegd bedrag.

Als zelfstandige wordt een forfaitair bedrag berekend aan de hand van uw gezinssituatie. Daarbij wordt ook gekeken of u uw zelfstandige activiteit tijdens uw arbeidsongeschiktheid voortzet.

Meer informatie voor werknemers vindt u op de pagina Bedragen en plafonds voor uitkeringen bij arbeidsongeschiktheid op de website van het RIZIV.

Betaling

De invaliditeitsuitkering wordt betaald door uw ziekenfonds.

Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid

Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering (RIZIV)

Contact opnemen met de ziekenfondsen: